Samenwerking met Nederland

Filter items

Intentieverklaring

Sinds 2004 wordt de (strategische) samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van economie, wetenschap en innovatie beleidsmatig omkaderd door een intentieverklaring tussen beide Lage Landen.

Op 7 april 2004 ondertekenden de bevoegde bewindslieden in Vlaanderen en Nederland een gezamenlijke intentieverklaring ter versterking van de strategische Vlaams-Nederlandse samenwerking op vlak van ‘innovatie’.

Op 17 april 2008 werd de gezamenlijke intentieverklaring tussen Vlaanderen en Nederland hernieuwd en uitgebreid met de domeinen ‘economie’ en ‘wetenschap’.

Topontmoetingen

Om een boost en ook meer concrete uitvoering te geven aan de overeengekomen gezamenlijke beleidsintenties vinden om de twee jaar ministeriële topontmoetingen plaats tussen de Vlaamse en Nederlandse minister-presidenten. In functie van de agenda nemen ook vakministers uit beide Lage Landen aan deze topontmoetingen deel.

De eerste ministeriële topontmoeting van 4 juli 2011 in Hingene stond in het teken van de economie, met als centrale vraagstelling hoe de beide Lage Landen door intensere onderlinge (strategische) samenwerking kunnen bijdragen tot hun verdiencapaciteit en welvaart op middellange termijn (2020-2040).

Op deze topontmoeting spraken Vlaanderen en Nederland af om zich meer als één economische regio, de Deltaregio, in de wereld te profileren. Tevens werd overeengekomen om een gemeenschappelijke Vlaams-Nederlandse Denkgroep Toekomstverkenning op te richten die in kaart moest brengen welke ontwikkelingen de samenleving in Vlaanderen en Nederland op lange(re) termijn kunnen beïnvloeden en welke beleidsmaatregelen de beide Lage Landen best gemeenschappelijk uitstippelen om hierop in te spelen.

De Denkgroep Toekomstverkenning heeft op 7 juni 2013 zijn rapport opgeleverd. Het rapport kan hieronder worden geraadpleegd.

PDF icon rapport_denkgroep_toekomstverkenning_2013.pdf

Dit rapport werd besproken op de tweede ministeriële topontmoeting van 8 oktober 2013 in Maastricht waaraan naast de minister-presidenten ook de vakministers bevoegd voor economie, innovatie, transport en logistiek deelnamen. De conclusies van de topontmoeting kunnen hieronder worden geraadpleegd.

PDF icon conclusies_vl-nl_topontmoeting_8oktober2013.pdf

Op deze topontmoeting werd overeengekomen om de thematische focus van de verdere Vlaams-Nederlandse samenwerking te leggen op

  1. high tech systemen en materialen,
  2. (duurzame) chemie en biogebaseerde economie,
  3. levenswetenschappen en gezondheid, en
  4. transport en logistiek.

Daarbij werd afgesproken om voor high tech systemen en materialen en voor (duurzame) chemie op (relatief) korte termijn een gezamenlijke toekomstvisie en -strategie uit te werken.

Chemie

Beide oefeningen werden intussen concreet opgepikt. Vlaanderen ontwikkelde samen met Nederland en ook Duitsland (Noordrijn-Westfalen) een gezamenlijke strategie voor een succesvolle toekomst van de chemiesector.

High tech

Wat betreft de samenwerking op vlak van high tech werd begin 2016 de Vlaams-Nederlandse high tech stakeholdersgroep opgericht waarin de high tech sleutelspelers uit het veld evenals de betrokken overheidsinstanties zijn vertegenwoordigd.

Deze groep heeft een Vlaams-Nederlandse high tech samenwerkingsagenda opgemaakt die, uitgezet langsheen de gehele waardeketen, is toegespitst op zes specifieke thema’s (in alfabetische volgorde): Energie-innovatie, Factories of the Future, Flexibele Elektronica, Fotonica, Life Sciences & Health, en Nieuwe Materialen.

De Vlaams-Nederlandse high tech samenwerkingsagenda werd aan de bewindslieden gepresenteerd (en door hen onderschreven) op de derde ministeriële topontmoeting van 7 november 2016 in Gent, en is sindsdien onder toezicht van de stakeholdersgroep in uitvoering. De (oorspronkelijke) samenwerkingsagenda en de slotverklaring van de topontmoeting kunnen hieronder worden geraadpleegd.

PDF icon vl-nl_samenwerkingsagenda_high_tech_2016.pdf

PDF icon slotverklaring_vl-nl_topontmoeting_7november2016.pdf

Voor de realisatie van de agenda werden/worden onder meer een aantal samenwerkingsprojecten uitgevoerd in het kader van Interreg. Het gaat om de volgende projecten:

Naast de (continue) focus op Interreg als ‘evident’ steuninstrument voor grensoverschrijdende samenwerking, wordt (o.a. vanuit de stakeholdersgroep) ook gekeken naar opportuniteiten en (nationale, Europese, …) beleids- en steuninstrumenten voor samenwerking ‘beyond’ Interreg. Daarbij wordt niet alleen verder ingezet op de lopende high tech samenwerkingsthema’s, maar ook naar (mogelijke) scopeverbreding van de high tech samenwerkingsagenda (en de stakeholdersgroep) met/naar andere thema’s, bv. door kruisbestuiving op te zoeken tussen het missiegedreven innovatiebeleid in Nederland en de opkomende domeinen (= Artificiële Intelligentie, Cyberveiligheid en Gepersonaliseerde Geneeskunde) + de strategische domeinen (= de domeinen van de Strategische Onderzoekscentra en de Speerpuntclusters) in Vlaanderen.

In de nasleep van de coronacrisis wordt ook gekeken naar mogelijke synergiën tussen de maatregelen voor herstel en veerkracht in Vlaanderen en Nederland, ook in de context van NextGenerationEU en de Europese Faciliteit voor Herstel en Veerkracht. Verder op Europees niveau bieden onder meer de missies en partnerschappen in het kader van Horizon Europe en de European Digital Innovation Hubs (EDIH’s) opportuniteiten om de samenwerking in Europese/internationale context uit te diepen.

De vierde ministeriële topontmoeting vond plaats op 5 november 2018 in Middelburg. De slotverklaring van de topontmoeting kan hieronder worden geraadpleegd.

PDF icon slotverklaring_vl-nl_topontmoeting_5november2018.pdf

Op deze topontmoeting werd een stand van zaken besproken van de uitvoering van de Vlaams-Nederlandse high tech samenwerkingsagenda, en werd werd onder meer een Memorandum of Understanding (MoU) afgesloten voor samenwerking op het gebied van Gepersonaliseerde Geneeskunde. Ook werd afgesproken om, alternerend met de tweejaarlijkse ministeriële topontmoetingen, om de twee jaar een Vlaams-Nederlandse Wetenschaps- en Innovatiedag (W&I-dag) te organiseren. De eerste editie, de W&I-dag 2019, vond plaats op 28 oktober 2019 en heeft vanuit de ‘triple helix’ (beleidsmakers, kenniswereld en bedrijfswereld) een aantal interessante inzichten bijgebracht voor de verdere thematische richting en prioritering van de Vlaams-Nederlandse samenwerking op het gebied van economie, wetenschap en innovatie. Een tweede editie van de W&I-dag had normaliter moeten plaatsvinden in 2021 maar dat is er omwille van de coronacrisis niet van gekomen.

De reeks ministeriële topontmoetingen bleef ondanks de coronacrisis wel op schema. Op 4 november 2020 vond de vijfde ministeriële topontmoeting plaats, deels digitaal en deels op locatie (in Brasschaat). De slotverklaring van de topontmoeting kan hieronder worden geraadpleegd.

PDF icon slotverklaring_vl-nl_topontmoeting_4november2020.pdf

De Vlaamse en Nederlandse bewindslieden onderschreven het belang van de (verdere) high tech samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland en spraken af om samen met de stakeholders toe te zien op het actueel houden en verder uitvoeren van de Vlaams-Nederlandse high tech samenwerkingsagenda. Specifieke aandachtspunten die binnen de zes samenwerkingsthema’s van de oorspronkelijke samenwerkingsagenda werden vooropgesteld, zijn de uitdieping van de samenwerking op het gebied van Gepersonaliseerde Geneeskunde in navolging van de in 2018 afgesloten MoU, de bestendiging op lange termijn van de Vlaams-Nederlandse sleutelpositie op het gebied van Fotonica, onder meer als gezamenlijke trekkers van PhotonHub Europe, en de uitdieping van de samenwerking op het gebied van fotovoltaïsche zonne-energie. Verder werd besloten om de Vlaams-Nederlandse high tech samenwerkingsagenda uit te breiden met de samenwerkingsthema’s Waterstoftechnologie en Artificiële Intelligentie. De kiem van de samenwerking in die thema’s werd gelegd tijdens de W&I-dag 2019 en in (eerste) concrete plannen gegoten ter gelegenheid van thematische workshops ter voorbereiding van de ministeriële topontmoeting van 4 november 2020.

Aldus blijft de Vlaams-Nederlandse high tech samenwerkingsagenda (en stakeholdersgroep) een bijdetijds en toekomstgericht kader voor de verdere high tech samenwerking waarmee de beide Lage Landen elkaar kunnen versterken en convergenties kunnen vinden. Het is een dynamisch gegeven en leidraad om Vlaanderen en Nederland gezamenlijk verder te laten inspelen op economische en maatschappelijke uitdagingen zoals zorg en gezondheid, energietransitie en duurzaamheid (m.i.v. verduurzaming van de industrie en CO2-reductie), digitalisering (van de industrie), cyberveiligheid, …

In het kader van de high tech samenwerkingsagenda (en stakeholdersgroep) wordt ook permanent gekeken welke ondersteunende/faciliterende rol de overheden in Vlaanderen en Nederland in deze samenwerking op zich kunnen nemen en welke (financiële) instrumenten en kanalen in de beide Lage Landen evenals in Europa (o.a. Interreg) hiervoor kunnen worden ingezet.

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Contactgegevens

Erwin Dewallef

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0472 72 40 48